REGULAMINY

Krótkofalowiec jest taktowny i dżentelmeński. W swoich działaniach nigdy nie uczyni czegoś co mógłoby sprawić komuś krzywdę i odebrać radość z uprawiania wspólnego hobby. Krótkofalowiec jest oddany swojemu umiłowanemu hobby, przy czym wspiera innych podobnych entuzjastów radia w kraju i na świecie. Jest także lojalny wobec krajowego stowarzyszenia krótkofalowców oraz IARU – Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej. Krótkofalowiec jest postępowy. Swoją radiostację utrzymuje na najwyższym poziomie technicznym w sposób gwarantujący jej prawidłową i efektywną pracę. Dzięki temu jego praca w eterze jest bez zarzutu. Jest przy tym otwarty na wszelkie nowości z dziedziny technicznej i operatorskiej. Krótkofalowiec jest koleżeński. Zawsze chętnie służy życzliwą radą i pomaga innym w rozwiązywaniu problemów. Jest uczynny, cierpliwy i darzy szacunkiem innych krótkofalowców. Krótkofalowiec jest rozważny. Pamięta, że krótkofalarstwo to tylko jego hobby, które nigdy nie może kolidować z obowiązkami wobec rodziny, szkoły, pracy i społeczeństwa. Krótkofalowiec jest patriotą. Musi pamiętać, że jego wiedza, umiejętności operatorskie i stacja radiowa zawsze mogą być przydatne dla kraju i społeczeństwa.

TECHNIKA WOJSKOWA

KONKURS KRÓTKOFALARSKI

CEL: Popularyzacja wojskowych służb technicznych.

ORGANIZATOR: SP3PML Wojskowy Klub Krótkofalowców i Radioamatorów PZK

TERMIN: 6 pazdziernika 2017 roku w godz od 17.00 do 18.00 UTC

PASMO EMISJA MOC NADAWCZA: 3,5 Mhz emisja SSB z zachowaniem Band-Planu, oraz nieprzekraczalnej mocy 100 w.

UCZESTNICY: operatorzy nadawczych stacji indywidualnych (grupa A) klubowych (grupa B), stacji nasłuchowych (grupa C).

WYWOŁANIE: "Wywołanie w konkursie Technika Wojskowa".

RAPORTY: Stacje indywidualne RS + IMIĘ, stacje klubowe RS + KLUB, stacje organizatora RS + ORG

WARUNKI: Każda stacja indywidualna przyznaje-1 pkt., klubowa-2pkt., a organizatora-4pkt. za kazdą bezbłędnie przeprowadzoną łączność. Punktowane są łączności z prawidłowo zalogowanym znakiem i raportem u obu korespondentow, dopuszczalna różnica czasu: 5 minut.

NAGRODY DYPLOMY:Zdobywcy pierwszych miejsc w grupach otrzymają Medale pamiątkowe. Operatorzy, którzy zgromadzą największą ilość punktów i zajmą w swojej grupie misjsca od 1 do 5 otrzymują Dyplom "Technika Wojskowa". Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają Certyfikat Krótkofalarski potwierdzający udział w konkursie.Jeżeli w grupie bedzie mniej niż 10 stacji, jako nagrodę dla zwycięzcy, komisja może przyznać dyplom. Dyplomy i Certyfikaty będą dostępne w wersji elektronicznej

ZGŁOSZENIA: W formacie Cabrillo (.cbr), należy przesłaćza pomocą platformy logSP do 23:59 UTC, tego samego dnia. Platforma logSP jest dostępna pod adresem https://logsp.pzk.org.pl

W formacie Cabrillo (.cbr) z podaniem, jako nazwy pliku znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanego małymi literami, np. sp3pml.cbr. Plik ten powinien zostać dostarczony do godziny 23:59 UTC na adres mailowy wkkirsp3pml@wp.pl. W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko własny znak wywoławczy. Po tym terminie dzienniki zostaną użyte tylko do kontroli.

WYNIKI: Podane będą do publicznej wiadomości, oraz rozesłane via e-mail. Powołana KOMISJA z członków WKKiR ma prawo do podejmowania ostatecznych decyzji i rozstrzygania nietypowych sytuacji nie ujętych regulaminem.

POLSKIE SKRZYDŁA

KONKURS KRÓTKOFALARSKI

CEL: promocja lotnictwa wojskowego RP oraz pobudzanie klubowej działalności eterowej

ORGANIZATOR: SP3PML Wojskowy Klub Krótkofalowców i Radioamatorów PZK - menedżer: Tomasz SP3SX

WSPÓŁORGANIZATOR: Zarzad Główny Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

UCZESTNICY: Grupa A - operatorzy nadawczych stacji indywidualnych, Grupa B - stacje klubowe, Grupa C - stacje nasłuchowe.

TERMIN: najbliższy piątek przed dniem 23 sierpnia (w roku 2017 bedzie to 18 sierpnia) od godziny 17:00 do godz 18:00 czsu UTC

PASMO: 3,5 mHZ z zachowaniem Band Planu.

EMISJE: SSB z zachowaniem Band-Planu

WYWOŁANIE: "wywołanie w konkursie Polskie Skrzydła"

RAPORTY: RS + imię operatora

PUNKTACJA: każde QSO (HRD) ze stacja indywidualną to 1 pkt., ze stacja klubową to 2 pkt. Stacja organizatora SP3PML przyznaje 5 pkt. Przewiduje się zmiany operatorów stacjiSP3PML. QSO z nowym operatorem SP3PML to kolejne QSO ze stacją organizatora. Każdy z uczestników, który bierze udział w kolejnej edycji konkursu zalicza do punktacji końcowej: w grupach A, B, C - 20 pkt. za udział w poprzednich edycjach bez względu na zajmowane miejsce, podajac numer zdobytego dyplomu lub certyfikatu.

NAGRODY: operatorzy, którzy zgromadzą najwiekszą ilość punktów zajmując pierwsze miejsce w swojej grupie klasyfikacyjnej otrzymaja Medal pamiątkowy Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Miejsca od 1 do 5 w kazdej grupie premiowane będą Dyplomem Prezesa ZG SSLW RP. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają Certyfikat krótkofalarski konkursu "Polskie Skrzydła" potwierdząjacy udział w konkursie. Jeżeli w Grupie uczestników, zostanie sklasyfikowane mniej niż 10 stacji, jako nagrodę dla zwycięzcy w Grupie , komisja może przyznać dyplom Dyplomy i certyfikaty będą dostępne w wersji elektronicznej. Wersja papierowa jest mozliwa do otrzymania po przesłaniu na adres menedżera zawodów - Tomasz NAPIERALSKI, ul. Rybacka 86, Strykowo, 62-060 STĘSZEW zaadresowanej koperty zwrotnej A5 z opłaconym znaczkiem pocztowym. Stacja SP3PML potwierdza swoje QSO specjalną QSL'ką wysyłaną dla stacji obsługiwanych przez biuro QSL.

ZŁOSZENIA: dzienniki stcji oraz "do kontroli" należy nadsyłać w formacie cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy pliku znaku wywoławczego stacji uczestnika pisanej małymi literami np. sp3pml.cbr. Plik ten powinien zostać dostarczony w nieprzekraczlnym terminie do 20 sierpnia br. na adres mailowy: wkkirsp3pml@wp.pl

INNE FORMATY DZIENNIKÓW NIŻ CABRILLO NIE BĘDĄ KLASYFIKOWANE

WYNIKI KONKURSU: będą opublikowane w mediach krótkofalarskich oraz rozesłane via email uczestnikom Konkursu w terminie do 31 sierpnia br. Powołana KOMISJA składająca się z członków WKKiR ma prawo do podejmowania ostatecznych decyzji i rozstrzygania sytuacji nietypowych, nie ujętych regulaminem.